W odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą leczenie niedokrwiennego udaru mózgu (http://adamkorol.pl/pol-polski-bez-nowoczesnego-leczenia-udaru/) ministerstwo zdrowia przysłało kuriozalną odpowiedź. Wynika z niej, że lepiej leczyć chorych w 6 ośrodkach niż 20 (które są na to przygotowane) ze względu na koszty. Tymczasem zdaniem ekspertów koszt leczenie zwraca się już po trzech miesiącach. Chory krócej przebywa w szpitalu, ma mniej powikłań wymagających dodatkowego leczenia, krótsza i mniej intensywna jest też jego rehabilitacja. Poza tym szybciej odzyskuje sprawność, wraca do pracy, nie jest konieczne angażowanie rodziny, opiekunów itd. Czyli w dłuższej perspektywie te koszty terapii – nawet jeżeli sięgają dwudziestu kilku, trzydziestu tysięcy – nie są obiektywnie duże, a z punktu widzenia społecznego – minimalne.

Szacuje się, że na udar zapada rocznie nawet do 90 tys. osób (dane:2015 rok) i liczba ta, ze względu na starzenie się społeczeństwa będzie wzrastać.

Poniżej treść odpowiedzi z MZ:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 26827, Pana Adama Korola, Posła na Sejm RP, w sprawie leczenia niedokrwiennych udarów mózgu, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego wyjaśnienia.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż przedmiotowa terapia była przedmiotem pozytywnej Rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, niemniej jednak należy zauważyć, iż zgodnie z art. 31b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwalifikacji świadczenia dokonuje Minister Zdrowia. Wobec powyższego, Minister może uznać za zasadne lub też nie, zakwalifikowanie danego świadczenia. Możliwe jest także wskazanie przez Ministra innego sposobu zaadresowania danego problemu zdrowotnego.

W odniesieniu do operacji leczenia ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem trombektomii mechanicznej Minister Zdrowia skorzystał z ustawowych uprawnień i wyraził wolę wdrożenia programu pilotażowego w ramach którego przedmiotowego świadczenie ma być początkowo realizowane. Z uwagi na wysoki koszt świadczenia szacowany przez AOTMIT na wartość ok. 29 tysięcy złotych za jednostkowe świadczenie, konieczne jest ograniczenie liczby ośrodków, które miałyby realizować przedmiotową terapię. Wobec powyższego wskazanie jako realizatorów kilkudziesięciu ośrodków zgodnie z propozycjami kierowanymi do Ministerstwa Zdrowia jest obarczone ryzykiem finansowym.

Głównym celem pilotażu jest wypracowanie optymalnego modelu organizacji udzielania świadczenia przezcewnikowej trombektomii mechanicznej. Przeprowadzenie pilotażu w ograniczonej liczbie podmiotów pozwala na osiągnięcie ww. celu utrzymując jednocześnie kontrolę nad wydatkami płatnika publicznego. Analiza danych zebranych podczas realizacji pilotażu dostarczy cennych informacji, które zostaną wykorzystane w celu wdrożenie przedmiotowej terapii na większą skalę. Ideą pilotażu jest testowanie rozwiązań systemowych na małej próbie, analiza zebranych informacji i doświadczeń wygenerowanych dzięki pilotażowi a następnie na ich bazie wdrażanie rozwiązań dla całej populacji.

Jednocześnie warto wskazać, że w toku wypracowywania propozycji brzmienia warunków realizacji świadczenia ujętego w pilotażu, przedstawiciele środowiska neurologów, radiologów, kardiologów, angiologów i chirurgów naczyniowych wskazali na możliwość realizacji świadczenia przez lekarzy specjalistów we wszystkich ww. dziedzinach medycyny po spełnieniu warunków dotyczących umiejętności i doświadczenia w realizacji zabiegów. Mając na uwadze powyższe kryteria oraz przedstawione opinie ekspertów, Minister Zdrowia wskazał poniższą listę ośrodków, które miałyby być realizatorami programu pilotażowego: 1) Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 2) Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 3) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,4) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, 5) Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 6) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,7) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Wyniki ewaluacji pilotażu i realizacji świadczeń udzielanych osobom po udarze będą analizowane i w miarę możliwości włączane będą kolejne ośrodki do pilotażu. Nie można również wykluczyć decyzji Ministra Zdrowia o rozpoczęciu finansowania świadczenia na zasadach ogólnych w przypadku satysfakcjonujących wyników programu pilotażowego.

Kończąc niniejszą odpowiedź pozwolę sobie zapewnić Pana Marszałka, iż Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznych technologii medycznych, metod leczenia jak i farmakoterapii, zmierzając do wypracowania modelowych rozwiązań, które poprawią jakość i dostępność opieki zdrowotnej.

Łączę wyrazy szacunku, z upoważnienia Ministra Zdrowia

Zbigniew Król

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/