W odpowiedzi na moją interpelację w sprawie wydobycia i utylizacji broni chemicznej z dna Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadesłało odpowiedź, w której . wyjaśnia m.in. (skrót: A.K.):

„… Sprawą wymagającą oceny pozostaje kwestia wydobywania broni chemicznej z dna morza i przewożenia jej na ląd w celu zniszczenia. Biorąc pod uwagę ogromne koszty takich operacji, rozważenia wymagają również rozwiązania alternatywne, takie jak pozostawienie broni chemicznej w morzu, odizolowanie jej od otaczającej wody i uniemożliwienie wydostania się środków bojowych do środowiska.

… W ramach prac Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisja Helsińska/HELCOM)         powołano w roku 1993 r grupę roboczą, która opracowała raport o miejscach zatopionej broni chemicznej. Komisja uznała, że przemieszczanie się zatopionej broni ze względu na warunki hydrodynamiczne jest mało prawdopodobne, a w konsekwencji istnieje niski stopień zagrożenia wyrzucaniem na brzeg pozostałości bojowych środków chemicznych. Zatopiona broń chemiczna stanowi ciągłe zagrożenie dla załóg statków rybackich działających w częściach Morza Bałtyckiego, w sąsiedztwie głównych miejsc zatopień. Mając powyższe na uwadze, opracowano specjalne instrukcje i wytyczne dotyczące sposobu postępowania w przypadku wyłowienia broni chemicznej, przeznaczone do wykorzystania na poziomie krajowym.

W 2013 roku Komisja Helsińska utworzyła nową grupę HELCOM SUBMERGED, której zadaniem jest aktualizacja wiedzy i ocena zagrożenia dla środowiska morskiego Bałtyku oraz opracowanie kompleksowego raportu uwzględniającego m.in. kwestię minimalizacji skutków oddziaływania zatopionych obiektów oraz niebezpiecznych substancji chemicznych na środowisko morskie Bałtyku.

Obecnie opracowywane są metody monitorowania bałtyckich składowisk broni chemicznej. Określenie stanu środowiska morskiego w tych obszarach posłuży uzupełnieniu mapy składowisk zatopionej broni chemicznej na Morzu Bałtyckim oraz systemu informacji nautycznej i ostrzeżeń nawigacyjnych.

… W przypadku konieczności likwidacji skażeń chemicznych spowodowanych przez wydobytą z morza amunicję chemiczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje polecenie Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu uruchomienia Grupy Ratownictwa Chemicznego. … ”

Cała odpowiedź na interpelację znajduje się tutaj.